Používáním webových stránek beze změny nastavení prohlížeče souhlasíte s používáním cookies. Nastavení prohlížeče, které určuje jejich uložení, můžete kdykoli změnit.
Kliknutím sem zobrazíte další informace o zásadách používání souborů cookie .

  OK
Angličtina layouts.de-at layouts.fr-be Bulharský Chorvatský layouts.sr-me Česká republika layouts.et layouts.fi Francouzština layouts.el Španělština Holandský layouts.en-ie Litevština Lotyšský Němčina Polština layouts.pt Ruský Rumunština layouts.sr Slovenská layouts.sl Ukrajinský Maďarský Italský

Vrácení a reklamace Rea

  • Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může do 14 kalendářních dnů od smlouvy odstoupit bez udání důvodu a bez vynaložení nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v bodě 8.8 obchodních podmínek. * Pro dodržení lhůty stačí zaslat prohlášení před jejím uplynutím. Prohlášení o odstoupení od smlouvy lze učinit např.: – písemně na adresu: ul. Przedzalniana 6L, Białystok, 15-688; – v elektronické podobě e-mailem na adresu: reklamacje@rea.pl Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy je uveden v příloze č. 2 zákona o právech spotřebitelů a je dále k dispozici v bodě 11 obchodních podmínek a na internetových stránkách. Uložit v části “Odstoupení od smlouvy”. * Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet: * – u smlouvy, ve které prodávající dodává Výrobek, je povinen převést jeho vlastnictví (např. kupní smlouva) – od převzetí Výrobku Spotřebitelem nebo třetí osobou jinou než dopravcem určeným Spotřebitelem, a v případě smlouvy, která: (1) zahrnuje více Výrobků, které jsou dodávány samostatně, po dávkách nebo částech – od převzetí vlastnictví posledního Výrobku, dávky nebo části, nebo (2) zahrnuje pravidelné dodávky Výrobků v určitém časovém období – od převzetí prvního z Výrobků;
    - u ostatních smluv – ode dne uzavření smlouvy. * * V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za neplatnou. * * * * Prodávající je povinen vrátit Spotřebiteli všechny platby uhrazené Spotřebitelem * * včetně nákladů na dodání Výrobku (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu dodání zvoleného Spotřebitelem, který je jiný než nejlevnější standardní způsob dodání dostupný v internetovém obchodě), a to neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne doručení prohlášení Spotřebitele o odstoupení od smlouvy. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení platby, který spotřebiteli nevzniká. Pokud prodávající nenabídne spotřebiteli, že si výrobek vyzvedne sám, může prodávající zadržet vrácení platby přijaté od spotřebitele, dokud výrobek nevrátí nebo dokud spotřebitel nepředloží doklad o vrácení, podle toho, která událost nastane dříve. * Spotřebitel je povinen vrátit výrobek prodávajícímu * bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy, nebo jej předat osobě pověřené prodávajícím k jeho vyzvednutí, pokud prodávající nenabídl, že si výrobek vyzvedne sám. Ke splnění lhůty stačí vrátit výrobek před uplynutím doby použitelnosti. Spotřebitel může výrobek vrátit na adresu: 6L Przedzalniana, Białystok, 15-688. * Spotřebitel je odpovědný za jakékoli snížení hodnoty výrobku v důsledku používání výrobku nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování výrobku. * * Veškeré náklady spojené s odstoupením spotřebitele od smlouvy, které je spotřebitel povinen nést: * Pokud spotřebitel zvolil jiný způsob dodání Produktu než nejlevnější běžný způsob dodání dostupný v Internetovém obchodě, není Prodávající povinen nahradit spotřebiteli dodatečné náklady, které mu vznikly. * Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení výrobku. * V případě výrobku, který je službou, jejíž plnění – na výslovnou žádost spotřebitele – bylo zahájeno před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel, který po splnění takové smlouvy uplatní své právo na odstoupení od smlouvy. je povinen zaplatit za provedené služby až do odstoupení od smlouvy. Výše platby se vypočítá úměrně rozsahu poskytnuté služby s přihlédnutím k ceně nebo odměně sjednané ve smlouvě. Pokud je cena nebo odměna nepřiměřená, základem pro výpočet je tržní hodnota poskytnuté služby. * Spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku: * – v případě poskytování služeb, kdy prodávající poskytl službu v plném rozsahu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením plnění informován, že po poskytnutí služby prodávajícím ztratí právo na odstoupení od smlouvy; – v případě, že cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; – pokud je předmětem plnění výrobek, který není vyroben podle specifikací spotřebitele nebo je určen k uspokojení individuálních potřeb spotřebitele; – pokud je předmětem plnění výrobek, který se rychle kazí nebo má krátkou dobu trvanlivosti; – kdy předmětem plnění je Výrobek dodávaný v uzavřeném obalu, který nelze po otevření obalu vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů; – kdy předmětem plnění je Výrobek, který je po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelný od ostatních věcí; – kdy předmětem plnění je alkoholický nápoj, jehož cena byla sjednána při uzavření kupní smlouvy a jehož dodání může trvat až 30 dnů a jehož hodnota závisí na výkyvech trhu nezávislých na prodávajícím; – pokud spotřebitel výslovně požádá prodávajícího, aby se dostavil k němu domů za účelem provedení neodkladné opravy nebo údržby; pokud prodávající poskytne další služby jiné než ty, které spotřebitel požaduje, nebo zboží jiné než náhradní díly nezbytně použité pro opravu nebo údržbu, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, pokud jde o další služby nebo zboží; – pokud je předmětem plnění zvuková nebo obrazová nahrávka nebo počítačový software dodaný v zapečetěném obalu, pokud je obal po dodání rozpečetěn; – v případě dodávek novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném; – uzavřené formou veřejné dražby; – pro poskytování ubytování k jiným než obytným účelům, přepravu zboží, pronájem automobilů, stravování, služby související s volným časem, zábavou, sportovními nebo kulturními akcemi, pokud smlouva stanoví den nebo čas služby; – pro poskytování digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud bylo plnění zahájeno s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co byl prodávající informován o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.
Newsletter

Zůstaňte v obraze s naší nabídkou, akcemi a speciálními nabídkami!
Zaregistrujte se k odběru newsletteru ještě dnes!